Kenzie Taylor, Kit Mercer, Lana Sharapova – Good Mom, Bad Mom